کادر اداری

عبدالله شیرازی

موسس و مدیر مجتمع آموزشی سروش

سحر پرهیزکاری

مدیر داخلی و نماینده ی مؤسس

مشاهده ی رزومه

 

 

مینا دیری

                  .  معاون پیش دبستان

سمیه مداح

                    .  معاون پایه اوّل

 

نوشین رحمان پور

                    .  معاون پایه دوم

 

داوود موگویی

                    .  معاون پایه سوم

 

محسن قلی پور

                    .  معاون پایه چهارم

 

 

 

 

 

 

 

سعیده مهدی زاد درخشان 

. مسئول امور اداری و IT

 

 

سحر کاوه

. روابط عمومی

  • . شوکت بهرامی
  • . علی رضا باقری
  • صدیقه ساوری
  • عبدالله زمانی