کادر اداری

عبدالله شیرازی

موسس و مدیر مجتمع آموزشی سروش

سحر پرهیزکاری

مدیر داخلی و نماینده ی مؤسس

مشاهده ی رزومه

 

 

منیرالسادات درخشان 

                  معاون پیش دبستان

مژگان فتاحی

                    معاون پایه اوّل

 

داوود موگویی

                    معاون پایه دوم

 

محسن قلی پور

                    معاون پایه سوم

 

مریم فارسی

                    معاون پایه چهارم

 

 

 

 

 

 

 

سعیده مهدی زاد درخشان 

. مسئول امور اداری و IT

 

 

زینب احمدی

مسئول تایپ و تکثیر

 

 

سحر کاوه

. روابط عمومی

. شوکت بهرامی

. مرتضی سید آبادی

. رضا فلاحی


آرشیو