کادر اداری

عبدالله شیرازی

  • موسس و مدیر دبستان سروش

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                 اکبر غفاری

                                                                                                          معاون


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داود موگویی

  • معاون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  صدف مهرابی

                                                                                                .  مسئول IT

                                                                                                                                مسئول امور اداری

                                                                                                                                .  رزومه

 


زینب احمدی

 


 


آرشیو