کادر اداری

عبدالله شیرازی

  • موسس و مدیر دبستان سروش

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                 اکبر غفاری

                                                                                                          معاون


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داود موگویی

  • معاون 

 


زینب احمدی

 


 


آرشیو