کادر آموزشی

 

زهره رنگریز

مربی دوستی 3

مشاهده ی روزمه

خانم اسماعیلی

. مربی موسیقی

مشاهده ی روزمه

سمیه دیری

. مربی دوستی 2

مشاهده ی روزمه

آقای خاقانی

. مربی شطرنج

مشاهده ی روزمه

 

فاطمه حاجی حسنی

. سوپروایزر زبان

مشاهده ی روزمه

   
   

 

 

 

 

 

 

پرستو پور کهن

. آموزگار پایه اوّل

مشاهده ی رزومه

فهیمه عابدی

. آموزگار پایه اوّل

مشاهده ی رزومه

 

سمیه سبحانیان

. آموزگار پایه اوّل

مشاهده ی رزومه

 

گیتی دزفولی

. آموزگار پایه دوم

مشاهده ی رزومه

امیر عبهری

. آموزگار پایه دوم

مشاهده ی رزومه

 

مهدی قادری

. آموزگار پایه دوم

مشاهده ی رزومه

زینب دیناروند

. آموزگار پایه دوم

مشاهده ی رزومه

 

راحله سعادتمندی

. آموزگار پایه سوم

مشاهده ی رزومه

محمد بختیاری

. آموزگار پایه سوم

مشاهده ی رزومه

مهرداد سجادی

. آموزگار پایه سوم

مشاهده ی رزومه

محمد سرمدی

آموزگار پایه چهارم

مشاهده ی رزومه

محمد رضا لطفی

آموزگار پایه چهارم

مشاهده ی رزومه

مهدی رسولی

آموزگار پایه چهارم

مشاهده ی رزومه

سید محسن موسوی

دبیر  خوشنویسی

مشاهده ی رزومه

 فیلم معرفی

فاطمه حاجی حسنی 

سوپرروایزر زبان

مشاهده ی رزومه

   
   

فرشته برادران

مربی زبان 

مشاهده ی رزومه

رویا حسینی

مربی زبان پیش دبستان

مشاهده ی رزومه

ملیکا بادلی

مربی زبان 

مشاهده ی رزومه

هلیا ذاکر زاده

مربی زبان 

مشاهده ی رزومه

 

 

 

فاطمه فرجی 

دبیر کامپیوتر

مشاهده ی رزومه

 

محمد جواد کاظمی

دبیر  آزمایشگاه

مشاهده ی رزومه

 

 

بهزاد لطفی پور

دبیر تربیت بدنی

مشاهده ی رزومه

 

سیامک حسین خانی

دبیر تربیت بدنی

مشاهده ی رزومه

نازنین قره گوزلو

مربی زبان 

مشاهده ی رزومه