کادر آموزشی

گلنوش کافی

. مربی پیش دبستان

 

سمیه محمدی

. مربی پیش دبستان

 

سمیه دیری

. مربی پیش دبستان

 

مینا دیری

. مربی پیش دبستان

پرستو پور کهن

. آموزگار پایه اوّل

منیر فخور

. آموزگار پایه اوّل

مشاهده ی رزومه

 

سمیه سبحانیان

. آموزگار پایه اوّل

گیتی دزفولی

. آموزگار پایه دوم

امیر عبهری

. آموزگار پایه دوم

مهدی رسولی

. آموزگار پایه دوم

مهدی قادری

. آموزگار پایه دوم

مشاهده ی رزومه

علی  حضرتی

. آموزگار پایه سوم

مشاهده ی رزومه

نازیلا زیاری

. آموزگار پایه سوم

مشاهده ی رزومه

محمد قادری

. آموزگار پایه سوم

مشاهده ی رزومه

محمد سرمدی

آموزگار پایه چهارم

مشاهده ی رزومه

وحید فیضی راد

آموزگار پایه چهارم

احمد مازادی 

دبیر هنر و خوشنویسی

مشاهده ی رزومه

زهره رنگریز

دبیر کتابخوانی

مشاهده ی رزومه

   
   

شیما پاشا تبریزی

سوپرروایزر زبان

مشاهده ی رزومه

رویا حسینی

مربی زبان

مشاهده ی رزومه

کاظم قربانی

مربی ژیمناستیک

مشاهده ی رزومه

امیر مقربی

مربی ورزش

مشاهده ی رزومه

 

فاطمه فرجی 

دبیر کامپیوتر

مشاهده ی رزومه

 

آرشیو