کادر آموزشی

 

 

 

وحید فیضی راد

آموزگار پایه چهارم


 

محمد سرمدی

آموزگار پایه چهارم


حمید رضایی

آموزگار پایه سوم


پویا نجف زاده

آموزگار پایه سوم


مهدی رسولی

آموزگار پایه دوم


امیر عبهری

آموزگار پایه دوم


 

منیر فخور

آموزگار پایه اول


 

پرستو پورکهن

آموزگار پایه اول


 

سمیـه  سادات سبحانیان

آموزگار پایه اول 

حمید رضا مقربی

مربی ورزش


 

 

احمــد مازادی

معلم هنر و خوشنویسی


 

 

 


آرشیو